Profil firmy

geodet Geo-Team Slovakia s.r.o je firma zaoberajúca sa geodetickou činnosťou v celej škále odboru geodézie a kartografie.
      Krédom spoločnosti je poskytnúť kompletný servis v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, ako aj v iných oblastiach dotýkajúcich sa svojím obsahom geodetickej činnosti.
      Individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi zabezpečuje najoptimálnejšie vyriešenie danej problematiky s prihliadnutím na špecifické požiadavky zákazníka s cieľom dospieť k obojstrannej spokojnosti.

     HISTÓRIA FIRMY

geodet Snaha vyskúšať si v nových meniacich sa podmienkach svoje schopnosti v samostatnom podnikaní viedla k založeniu firmy v roku 1990 vo forme združenia fyzických osôb. V roku 1996 nastala transformácia z fyzickej na právnickú osobu zaregistrovanú v Obchodnom registri pod obchodným menom Geo-Team Slovakia s.r.o., vo vl. č: 17075/B.
      Skrátený prierez doterajšou činnosťou je zrejmý z ukážok prác. Prehľad niektorých obchodných partnerov v časti referencie dotvára obraz o dosiahnutých úspechoch.

     SÚČASNOSŤ FIRMY

Spoločnosť vyhotovuje geometrické plány, vytyčovacie práce (hranice pozemkov, stavebných objektov), mapovacie práce, podklady pre projektovú dokumentáciu, základné mapy závodov, zameriava inžinierske siete a zariadenia, scanuje a digitalizuje mapy, plány a iné analogové podklady, ponúka plotrovacie práce ako je to uvedené aj v časti naša ponuka.
      Vykonáva väčšie i menšie geodetické práce nielen vo svojom okolí, aj v iných okresoch Slovenskej republiky.

     KVALITA A PRESNOSŤ PRÁC

O kvalite vykonávaných geodetických prác svedčí aj viacnásobné prizvanie k výstavbe väčších polyfunkčných objektov v okolí Bratislavy, na ktorých sa spoločnosť dielčími prácami zúčastňovala, ako aj prizvanie k výstavbe viacerých úsekov slovenských diaľnic, na príprave ktorých sa v rôznych etapách naša spoločnosť úspešne podieľala.
      Presnosť vyhotovovaných geodetických prác je dosahovaná vďaka kvalitným odborníkom a v nemalej miere i využívaním modernej meracej, výpočtovej a zobrazovacej techniky.
      Punc kvality každému zhotovenému dielu dodáva priebežná i výsledná kontrola vykonávaná autorizovanými geodetmi - členmi Komory geodetov a kartografov.
      Základnou myšlienkou firmy je za štandardné ceny poskytnúť klientom vysokú kvalitu geodetických prác v zmysle ich požiadaviek.

*     *     *

Vážení priatelia, veríme, že Vaše požiadavky z ktorejkoľvek oblastí geodetických činností dokážeme pre Vás kvalitne a odborne vyriešiť, že s nášou prácou budete spokojní, a budete môcť zkonštatovať, že spoločnosť Geo-Team Slovakia s.r.o. je Vašim spoľahlivým partnerom.


© 2000 Geo-Team Slovakia - Všetky práva vyhradenéTOP