Naša ponuka
NAŠA PONUKA

 1. GEOMETRICKÉ PLÁNY
 2. VYTÝČENIE VLASTNÍCKYCH HRANÍC POZEMKOV
 3. INŽINIERSKA GEODÉZIA
 4. MAPOVANIE
 5. SCANOVANIE, VEKTORIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA MÁP A PLÁNOV

V zmysle zákona NR SR č.215/1995 Zb.z. o geodézii a kartografii je stanovená povinnosť autorizačne overovať vybrané geodetické a kartografické práce.
      Naša firma zabezpečuje autorizačné overenie všetkých geodetických a kartografických prác.
      Prevažne všetky nami vykonávané geodetické a kartografické práce sú spracovávané v polohovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Bpv.

Softvérové spracovanie geodetických a kartografických prác
je realizované pri:
     - Geometrických plánoch - v interaktívnom grafickom systéme Kokeš, pre potreby jednotlivých správ katastra nehnuteľností
     - Polohopisných a výškopisných plánoch - digitálne spracovávanie výkresov je možné podľa požiadaviek objednávateľa dodávať vo formátoch *.DWG, *.DXF (čitateľných v prostredí Autocad), prípadne vo formátoch *.DGN (čitateľných v prostredí Microstation)


  TOP
 
GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrické plány sú technickým podkladom pre právne úkony vkladu a záznamu do katastra nehnuteľnosti. Za skúsenosť v tejto oblasti hovoria stovky vyhotovených geometrických plánov našou firmou na jednotlivých Správach Katastra po celej SR ako pre väčšie organizácie i jednotlivých občanov.
      Geo-team Slovakia s.r.o. vyhotovuje všetky druhy geometrických plánov.
Pre ilustráciu uvádzame niektoré druhy geometrických plánov:

 • na obnovenie právneho stavu k nehnuteľnostiam
 • na rozdelenie pozemkov (prípadne zlúčenie pozemkov)
 • pri kúpe alebo predaji časti pozemku
 • na zameranie záhradkárskych osád, záhradnej chatky
 • pre zameranie líniových stavieb (diaľnice, cesty, vodné toky,...)
 • na zameranie rozostavaných stavieb (pre možnosť získania úveru)
 • na zameranie dokončených stavieb (ku kolaudácii)
 • na vecné bremená (právo prechodu, prejazdu, uloženia inžinierských sietí cez cudzí pozemok)
 • na zameranie rodinných domov, hospodárskych budov a garáži
 • na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF), lesného pôdneho fondu (LPF)
 • Naša firma vykonáva i poradenstvo a konzultácie v oblasti katastra nehnuteľností.


    TOP
   
  VYTÝČENIE VLASTNÍCKYCH HRANÍC POZEMKOV

 • Pri predaji - kúpe pozemkov
  Počas doterajšej praxe sa nám osvedčil postup ponúknuť zákazníkom pred samotnou kúpou pozemku aj jeho reálne vytýčenie v teréne, ktoré môže byť v rozpore s vyznačením jeho polohy v teréne vykonané predávajúcim. Financie vynaložené kupujúcim na geodetické práce pri vytýčení pozemku (pred samotnou kúpou pozemku) sú potom neporovnateľné s financiami vynaloženými pri kúpe problematického pozemku.
        Súčasťou vytýčenia je vypracovaný vytyčovací elaborát overený príslušnou Správou Katastra, ktorý obsahujuje vytyčovací náčrt s vytyčovacími prvkami a protokol o vytyčení hranice pozemku s podpismi susedných majiteľov pozemkov.

 • Riešenie sporných hraníc pozemkov
  je vykonávané v spolupráci so súdnym znalcom v odbore geodetických a kartografických prác (možnosť vypracovania znaleckého posudku spornej hranice)

 • Stabilizácia vytýčených bodov
  Vytýčenie hranice pozemku je možné v teréne označiť podľa požiadaviek objednávateľa dočasnou stabilizáciou (napr. drevenými kolíkmi), alebo pevnou stabilizáciou meračskými značkami typu Harpagon a pod.

 •   TOP
   
  INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • založenie vytyčovacej siete na stavbe
 • vytyčovanie stavebných objektov a kontrolné merania
 • geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby (ku kolaudácii)
 • zameranie priebehu podzemných a nadzemných inž. sietí a ich zariadení
 • zameranie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • zameranie a spracovanie dokumentácie stavby spolu s vybavením potvrdenia z digitálnej technickej mapy hl. Mesta SR Bratislavy
  (ako súčasť dokumentov ku kolaudácii stavby v Bratislave)

 •   TOP
   
  MAPOVANIE

 • polohopisné a výškopisné meranie pre projektovú dokumentáciu
 • tvorba základných a účelových máp pre projektovanie
 • základné mapy závodov
 • Poznámka:
  Pri spracovaní polohopisného a výškopisného zamerania
  sa situácia môže doplniť o:
       a) zamerané hranice parciel a o zákres stavu KN (katastra nehnuteľnosti)
       b) zákres priebehu inžinierských sietí a ich zariadení
       c) zákres iných prvkov merania v zmysle požiadavky


    TOP
   
  SCANOVANIE, VEKTORIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA MÁP A PLÁNOV

 • prevedenie analógového grafického podkladu
  (rôzne druhy máp a plánov prípadne iných podkladov)
  cez rastrový formát (*.BMP, *.PCX, *.JPG, *.RLE,...)
  vektorizáciou dát do výsledného digitálneho tvaru
  v zmysle požiadavok objednávateľa (do formátu *.DWG, *.DXF, *.DGN)

 • plotrovacie práce digitálnych výsledkov na plotri HP 750 C Plus .

 • © 2000 Geo-Team Slovakia - Všetky práva vyhradenéTOP  l>